Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 oktober 2021.

By A Silva